Zapytanie ofertowe Bon Na Innowacje

Zapytanie ofertowe dla realizacji usługi planowanej w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania: 2.3.2 Bony na innowacje MŚP

Zapytanie ofertowe nr 1:

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego, BASENARIUM Sebastian Cybulski o dofinansowanie projektu w ramach:

  1. Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój, 2014-2020
  2. Oś Priorytetowa: II Wparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  3. Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  4. Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje MŚP
  5. Nazwa Wnioskodawcy: BASENARIUM Sebastain Cybulski

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie całkowicie nowego produktu, który swymi parametrami ma przewyższać obecnie dostępne na rynku rozwiązania. Oznacza to, że zostanie opracowany nowy typ sterownika basenowego, o parametrach, które jak dotąd nie zostały osiągnięte przez inne przedsiębiorstwa. Wzmocni to pozycję firmy na rynku krajowym. Co więcej, rezultatem projektu będzie inteligentne urządzenie sterujące, dostępne nie tylko dla wąskiego grona odbiorców ( np. szkół, czy sieci hoteli), lecz również dla odbiorcy indywidualnego.

Planowane efekty:

Bezpośrednim rezultatem projektu badawczego będzie innowacyjny sterownik basenowy, pozwalający ulepszyć świadczone do tej pory usługi w przedsiębiorstwie beneficjenta. Wdrożenie projektu zaowocuje osiągnięciem przewagi konkurencyjnej, oraz przyniesie w długotrwałym okresie wymierne korzyści biznesowe.

W celu pobrania załączników proszę kliknąć link poniżej: